Декларация за съгласие

Подписаният/-а
Дата на раждане
Мобилен номер
Email адрес
лично и/или в качеството ми на родител/ настойник/ попечител на:
Име, презиме, фамилия на детето под 16
Дата на раждане на детето
Име, презиме, фамилия на второ дете под 16
Дата на раждане на второ дете

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗЛОЖБА „BRICK LAND”

Аз, долуподписаният/-а, декларирам следното:

  1. Преди посещението си на изложба „Brick Land” съм се запознал/-а и съм съгласен/-а с Правилата за безопасност разположени на изложба „Brick Land”, включително инструкциите на персонала на “Brick Land”, които правила съм разяснил/-ла на детето, което придружавам, по подходящ начин, и ще спазвам горепосочените правила, инструкции и мерки, докато се намирам на територията на изложба „Brick Land”, като ще съблюдавам спазването на същите и от детето ми.
  2. При използване съображенията, разположени в рамките на изложба „Brick Land”, ще се съобразявам с уменията и физическите си способности, която преценка ще правя и с оглед на детето ми.
  3. Осъзнавам, че ползването на съоръженията в изложба “Brick Land” от моя страна (и от страна на детето ми) е свързано с определени рискове, включително с риск от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. костни фрактури и счупвания, натъртвания, ожулвания, неволна или волна консумация на парче/материал от изложбата и пр.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със съоръженията и елементите, част от изложбата „Brick Land”, наблюдател или друг посетител на „Brick Land” и др. Споменатите рискове зависят от множество фактори, вкл. възрастта, физическите способности и координацията на участниците в дейностите, опита и подготовката им, както и моите и тези на детето ми, поведението на наблюдателите и участниците в различните дейности, времето за реакция от страна на лекарите от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и инструкциите на персонала на “Brick Land” от страна на посетителите на “Brick Land” и др.
  4. Осъзнавам, че посещението в „Brick Land” и/или ползването на съоръженията в “Brick Land” от мен и от детето ми е свързано с риск от заразяване със заразни болести и/или пренасяне на заразни болести, включително, но не само, COVID-19, вирусни хепатити, грип, остри респираторни заболявания и др., за които рискове „Пуко енд Пука ейджънси“ ООД, като управител на „Brick Land”, негови служители, директори, акционери, праводатели, правоприемници, търговски представители, дъщерни дружества и свързани лица не поема отговорност. Споменатите рискове зависят от множество фактори, вкл. начинът на предаване на заразната болест, здравословното състояние на посетителите и/или персонала на “Brick Land”, въведени на територията на “Brick Land” от мен и от детето ми, както и страна на посетителите на “Brick Land”.
  5. Съгласен/на съм да обезщетя изцяло Пуко енд Пука ейджънси ООД срещу загуба, задължение, разход, иск и/или вреди, претърпени от тях, които възникват в резултат от моето участие (участието на моето дете) в Дейностите.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ИЗЛОЖБА “Brick Land”

С настоящото декларирам следното:

  1. С подписване (потвърждаване) на настоящата Декларация, се съгласявам Пуко енд Пука ейджънси ООД, неговите свързани лица и/или подизпълнители да обработват и съхраняват личните ми данни / личните данни на моето дете (име, фамилия, дата на раждане, имейл, мобилен телефон) с цел администриране на резервациите и регистрацията за участие в Дейностите, в това число изпращане на документи и допълнителна информация във връзка с участието ми (участието на моето дете) в Дейностите и осъществяване на други права и задължения с оглед участието ми (участието на моето дете) в Дейностите, за срок от 12 месеца от датата на подписване на Декларацията. Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си чрез писмено уведомление в свободен текст до Пуко енд Пука ейджънси ООД, да поискам информация за обработването на данните в разумни граници, както и да потърся съдействие от Пуко енд Пука ейджънси ООД на имейл projects@coco-agency.com.
  2. Информиран съм, че на територията на „Brick Land” се осъществява видеонаблюдение с цел превенция и сигурност на посетителите и наблюдателите и давам съгласието си личните ми данни, както и тези на детето ми, да бъдат обработвани и по този начин за целите, по начина и за срока, изрично посочени в Политиката за поверителност.
  3. Информиран съм, че “Пуко енд Пука ейджънси“ ООД не носи отговорност за възникнали вреди или претърпени загуби, включително кражби, загубени или повредени лични вещи по време на престоя ми и престоя на детето ми на територията на „Brick Land” и поемам лична отговорност да съблюдавам за сигурността на имуществото ни.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

ПОДПИС: